Medlemsinfo

Grundejerforeningen for Fortunen            og nærmeste omegn af 1921

Faste arrangementer


Hvert år den 1. søndag i advent afholder grundejerforeningen udendørs julearrangement med tænding af lys, sang og dans omkring træet og efterfølgende hygge med servering af gløgg og æbleskiver. Træet står tændt i den følgende måned.


Katten af tønden for børn og deres voksne. Invitation til de to arrangementer udsendes pr. mail og offentliggøres på 'Sidste nyt'.


Halloween er ikke et fast arrangement, men hvis nogen har lyst til at stå for en skrækindjagende fest er Fortunfortet en mulig lokalitet. Giv Steen Wenske et praj.Glatførebekæmpelse og snerydning

 

Serviceaftale, private fællesveje:

 

Der er indgået en serviceaftale, som omfatter glatførebekæmpelse på vejene (ikke fortove), fejning og tømning af rendestensbrønde. Pris 500 kr. per matrikel per sæson. Kommunens regler for snerydning: http://www.ltk.dk/node/27429

 

Det gør kommunen:

 

Kommunen foretager glatførebekæmpelse og snerydning på de offentlige veje (kørebaner og cykelstier), dvs. Hjortekærsvej, Klampenborgvej, Ved Fortunen og Trongårdsvej vest for Hjortekærsvej. (naturstier undtaget).

 

Det gør grundejeren:

 

Grundejerne har ansvaret for, at der er sikker adgang til deres ejendom for postbude, renovationsarbejdere m.fl., gæster og sig selv.

 

Ved offentlige veje og stier:

 

Som ejer af en ejendom, der grænser til offentlig vej, har man pligt til at sørge for glatførebekæmpelse og snerydning af fortov.

 

Ved private fællesveje og stier:

 

Som ejer af en ejendom, der grænser til privat fællesvej eller -sti, har man pligt til at sørge for glatførebekæmpelse og snerydning af fortov, sti og kørebane. Det betyder i almindelighed, at pligten strækker sig til vejens kørebanemidte eller stiens midte, da grundejeren på den modsatte side har pligt til at sørge for den anden halvdel. Nedløbsriste (rendestensriste) skal holdes fri for sne og is, så vandet kan løbe i kloakken.

 

Hvordan kommunikerer vi?


Kommunikationen mellem medlemmerne og bestyrelsen foregår som udgangspunkt elektronisk. I de (efterhånden få) tilfælde, hvor dette ikke er muligt, vil bestyrelsen sikre at vigtig information bliver omdelt pr. brev.


Bestyrelsen vil udsende materiale til generalforsamling og generel information til medlemmerne via mail og forventer at medlemmerne henvender sig på samme måde til bestyrelsen.


Derudover vil vigtig information og referater være tilgængelige her på hjemmesiden under menupunktet 'Seneste nyt'.


Bestyrelsen vil to gang årligt: på generalforsamlingen i maj og i oktoberbrevet informere medlemmerne om bestyrelsens arbejde.

Byggesager


I 2008 bad nogle medlemmer bestyrelsen tage stilling til en række byggesager. Bestyrelsen besluttede (jf. brev til Byplanudvalget) ikke at gå ind i konkrete sager, men formulerede en generel opfordring til Byplanudvalget om at respekterer områdets natur og karakter i forbindelse med tildeling af godkendelser, tilladelser og dispensationer.


Den nuværende bestyrelse (2016) følger denne praksis, idet vi dog afgiver høringssvar i hvert enkelt tilfælde med henblik på at bevare overblikket over omfanget og karakteren af godkendelser m.v.


Beskæring


Alle grundejere er pligtig til at beskære hække, buske og træer mod veje og fortove

Vejsyn


Lyngby-Taarbæk Kommune afholder hvert år vejsyn på alle private veje i april måned. Resultaterne af Vejsynet foreligger i reglen i juni-juli måned og vil kunne findes under senste nyt.

Grusdepoter


Grundejerforeningen sørger for udlægning af et grusdepot i vinterhalvåret til grusning af isglatte veje, fortove og adgangsstier. Depotet udlægges i november på følgende adresse: Hjørnet af Dyrehavegårdsvej og Trongårdsvej

Fortunfortet


Fortunfortet, der ligger for enden af Fortunfortvej, er et fredet fortidsminde, som er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Fortet er i stærkt forfald men en forening, Fortunfortets Venner, arbejder på at få fortet renoveret og udvikle det til en lokalt center for kultur og andre aktiviteter, der er forenelige med fortets beliggenhed midt i vores område.


Læs mere om Fortunfortets Venner på hjemmesiden: www.fortunfortet.dkLoppemarked


De sidste år har en initiativrig beboergruppe afholdt loppemarked i august måned på den grønne trekant, hvor Ved Fortunen mødes med Klampenborgvej.


Dato for loppemarkedets afholdelse annonceres på generalforsamlingen og ved opslag, bl.a. i Udhængsskabet opsat på hjørnet Ved Fortunen 29. Alle beboere er velkommen til at deltage.